Smaller Default Larger

Informujemy, że Związek Gmin Ziemi Gorlickiej w partnerstwie z Gminami: Gmina Korzenna, Gmina Łużna, Gmina Uście Gorlickie, Gmina Ropa, Gmina Gorlice, Miasto Gorlice, Gmina Bobowa, Gmina Moszczenica realizuje Projekt pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014‐2020.

Głównym celem projektu jest:

 • podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, rozwinięcie właściwych umiejętności niezbędnych na rynku pracy dzięki realizacji zajęć rozwijających i  wyrównawczych oraz kompleksowe wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • zwiększenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli pracujących w  placówkach szkolnych, dla których gminy partnerskie są organem prowadzącym.

 

Dodatkowymi działaniami będzie:

 • wyposażenie pracowni przedmiotowych i zakup pomocy dydaktycznych;
 • wyposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt TIK;
 • utworzenie pracowni międzyszkolnej.

 

Grupę docelową stanowią dzieci w wieku szkolnym uczęszczające do placówek objętych Projektem oraz nauczyciele szkół biorących udział w Projekcie.

Efekty projektu:

 • rozwój kompetencji kluczowych 1378 uczniów;
 • wsparcie 515 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • wsparcie rozwoju zawodowego 314 nauczycieli;
 • stworzenie 2 pracowni międzyszkolnych (planetarium i centrum robotyki).
 • doposażenie pracowni przedmiotowych;
 • zakup sprzętu TIK.

10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencja

Działanie: 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego

Poddziałanie: 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

Wartość projektu: 4 370 431,81 zł

Dofinansowanie ze środków unijnych: 3 714 867,03 zł

 

Zajęcia realizowane w poszczególnych szkołach zostały podane w Załączniku 2b oraz 2d do Regulaminu Realizacji Projektu.

 

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Dominikowicach:

- zajęcia rozwijające z matematyki - 2 grup x 8 uczestników

- zajęcia rozwijające z języka angielskiego - 2 grup x 8 uczestników

- zajęcia rozwijające z informatyki - 8 uczestników

 

Dokumenty rekrutacyjne w wersji elektronicznej dostępne są na stronie:

www.dominikowice.pl

www.bip.malopolska.pl/zgzggorlice

 

oraz w wersji papierowej w sekretariacie szkoły.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej
w Dominikowicach do 30 listopada 2021 r.