Smaller Default Larger

Projekt "Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej"

 

Związek Gmin Ziemi Gorlickiej w partnerstwie z gminą Gorlice ogłasza rekrutację Uczestników i Uczestniczek do projektu pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi priorytetowej X –Wiedza i kompetencje, Działanie 10.3 – Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nabór adresowany jest do nauczycieli szkół podstawowych w powiecie gorlickim.

W ramach projektu realizowane będą studia podyplomowe oraz kursy dla nauczycieli w celu rozwoju kwalifikacji zawodowych.

 

Przewidziane wsparcie w poszczególnych szkołach zostało podane w Załączniku 1b do Regulaminu Projektu.

 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w wersji elektronicznej na stronie:

oraz w wersji papierowej:

1) sekretariat Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Dominikowicach

 

 

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Dominikowicach do 12 listopada 2021 r. dla rekrutacji na studia podyplomowe.

 

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Dominikowicach do 30 listopada 2021 r. dla rekrutacji na kursy.

 

 

Harmonogram rekrutacji

Regulamin Projektu

Regulamin Rekrutacji Nauczycieli

 

Załącznik 1a       Załącznik 1b